Tjänster

Utbild­ningar

DialogAkademin erbjuder olika dialogutbildningar som grundar sig på en stark sakkunnighet. I huvudsak skräddarsys utbildningarna för att bättre passa för gemenskapen, organisationer eller nätverket. Utbildningar utförs också internationellt.

Dialogiskt ledarskap

Under Dialogiskt ledarskap-utbildningen lär du dig som ledare att bygga upp dialogiska arbetsgemenskaper och organisationer. Du förstår de centrala idéerna i det dialogiska ledarskapet och du kan tillämpa dialogiska modeller i din arbetsgemenskap. Under utbildningen utvecklas din förmåga att förutse och vi reflekterar frågor kring öppenhet och jämlikhet i ledarskapet samt de olika rollerna ett dialogiskt ledarskap innefattar.

Dialogist-utbildning

Under Dialogist-utbildningen lär du dig grunderna i dialogen, hur du leder en dialog samt hur du kan tillämpa dialogen i olika arbetsgemenskaper och gruppsammanhang. Du lär dig att bli en dialogisk samtalspart och samtidigt påverkar du andra i arbetsgemenskapen så att kommunikationen utvecklas och blir konstruktiv. Du lär dig också att använda dialogen som verktyg för att lära känna dig själv och du förstår vad ett dialogiskt förhållningssätt innebär.

Dialogpaus-facilitator utbildningen

Under Dialogpaus facilitator – utbildningen lär du dig Dialogpaus-modellen och hur du faciliterar konstruktiva diskussioner. Samtidigt lär du dig grunderna i dialogen och får praktiska tips om hur du kan tillämpa Dialogpaus i ditt arbete och i din organisation.

Dialogpaus-facilitator fortsätt­ningskursen

Under Dialogpaus-facilitator fortsättningskursen fördjupar du ditt facilitator kunnande. Utbildningen planeras utgående från deltagarnas behov. Utbildningen innehåller facilitering av utmanande situationer och din förståelse för hur en bra dialog uppkommer fördjupas. Du lär dig också hur man fördjupar dialogen samt hur man konstruktivt kommer vidare från en konfliktsituation. Du lär dig hur du redan under planeringen och inbjudan kan påverka lyckade samtal och effekterna av dem.

Dialogpaus-utbildar utbildningen

Under Dialogpaus-utbildar utbildningen lär du dig att utbilda hur kommande facilitatorer skall planera, genomföra och facilitera Dialogpaus-samtal. Du blir insatt i hur du utbildar Dialogpaus-modellen och lär dig att använda utbildarmaterialet. Under utbildningen planerar du en egen Dialogpaus-facilitator utbildning. Dessutom får du tips hur du i ditt eget arbete och i din egen organisation kan tillämpa det du lärt dig under utbildningen.

Lyckas i din inbjudan -utbildning

Under Lyckas i din inbjudan -utbildningen lär du dig hur du får med de personer du vill ha med på din tillställning. Oftast är det utvalda diskussionstemat intressant för den inbjudna, men inbjudningsprocessen har inte lyckats. Du lär dig förverkliga inbjudan så att de som deltar är nyfikna och motiverade då de kommer till tillställningen. Du får också verktyg hur du lyckas få med de som vanligtvis inte skulle delta.

En introduktion till dialogen och/eller Dialogpausen

Under Dialog introduktionen bekantar vi oss med dialogens grunder; hur du leder dialogen och hur du kan anpassa dialogen till såväl arbets- och gruppsituationer som i samhället.

Under Dialogpaus introduktionen bekantar vi oss med anordnandet av Dialogpaus diskussioner och verktygen du har nytta av. Introduktionen strävar till att deltagarna tillägnar sig Dialogpaus modellen och kan sedan själv förvekliga och arrangera diskussioner.

Introduktionerna går att beställa i olika utsträckning, från två timmar upp till en dag.

Övriga tjänster

Större helheter, som går att förena med utbildningar.

Dialog-sakkunnig

Beställ en av DialogAkademins sakkunniga för att främja dialogen i din organisation. Den sakkunniga stöder organisationen med att ta i bruk dialogen som en del av organisationens eller enhetens vardag och praxis (t.ex. vid tillställningar, kommunikation, delaktighet, möten, teamarbete, kundkontakt) mot ett dialogiskt sätt. Den sakkunniga kan stöda ledningen och ledningsgrupper samt delta i utvecklande av material.  Den sakkunniga kan även coacha personalen i specialfrågor gällande dialogen.

Starta dialogen!- paketet

Starta dialogen!- paketet är en helhet där dialogen tas i bruk i hela enheten eller organisationen. Paketet planeras alltid tillsammans med beställaren och minst ett halvt år reserveras för förverkligandet.  Paketet innefattar både stöd av en sakkunnig och utbildningar för deltagarna.

Dialog vid kris?

Du kan beställa våra sakkunniga till stöd för att främja dialogen i din gemenskap, organisation eller samhällelig verksamhet, då diskussionskulturen är infekterad och tung.

Hur fungerar det?

Vi är i kontakt.