Ministeriöt ja valtion virastot – Vertaisdialogin listaus

Listaukseen on koottu Vertaisdialogiin 8.6.2021 osallistuneiden ministeriöiden ja valtion virastojen dialogien käyttöyhteyksiä ja aihealueita. Mukana Vertaisdialogissa olivat: Ilmatieteen laitos, maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, Opetushallitus, sisäministeriö, Suomen ympäristökeskus (SYKE), sosiaali- ja terveysministeriö, valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö ja Uudenmaan ELY-keskus.

Kuten listauksista näkyy eri organisaatiot ovat ottaneet dialogia käyttöön hyvin erilaisissa yhteyksissä ja laajuudessa ja suuri osa Vertaisdialogien antoisuudesta muodostuikin juuri tästä. Listauksesta puuttuu osa tiedoista ja täydennämme sitä mahdollisuuksien mukaan.

Laaja yhteenveto Vertaisdialogeista ja niiden sisällöistä löytyy tästä.

Ilmatieteenlaitos

 • Dialogisia elementtejä useissa tutkimushankkeissa:
  • Ilmasto-opas 2.0:n ja ilmastoseurantajärjestelmän kehittäminen vuosina 2022-2024 osana SA Factor-hanketta. Tavoitteena ilmasto-oikeudenmukaisuuden ja kansalaisten osallisuuden vahvistaminen puntaroivia kansalaiskeskusteluja hyödyntäen. Ensimmäinen kansalaisraati keväällä 2021 keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelussa.
  • EU-LIFE-CANEMURE, Hyvinkään ja Turun kaavoittajien kanssa ilmastokestävän kaupunkirakenteen vahvistaminen, mukana Hyvinkään lukion oppilaat.

Tulossa

 • Tavoitteena dialogisten elementtien ja dialogin ottaminen käyttöön tutkijoiden ja yritysten yhteistyössä Ilmaston ja ilmakehän osaamiskeskuksessa (ACCC).

Maa- ja metsätalousministeriö

 • Tenon kalastuspolitiikka ja kalastussääntö. Sidosryhmäkeskustelussa on pyritty tasavertaiseen keskusteluun ja yhteistyöhön alueen ihmisten kanssa. Maaliskuu 2020, Utsjoki.
 • Ilmastoruokadialogit. Miltä tuntuu muuttaa ruokavalio ympäristöystävällisemmäksi, ruuan tunteet ja muistot. toukokuu 2020, Kemijärvi, Tampere ja Raasepori.
 • Saimaadialogit: Saimaan kalastus -työryhmän Saimaannorpan suojelun ja kalastusrajoituksien valmistelu. Perinteinen auditoriokeskustelu korvattiin pienryhmädialogeilla, joissa kohtasivat Saimaalla asuvat ihmiset, mökkiläiset, kalastajat, luonnonsuojelijat tai norppien ystävät. Elo-syyskuu 2020, viisi keskusteluiltaa eri puolella Etelä-Savoa.
 • Organisaation sisällä olemme keskustelleet ministeriön esimiesten kesken usein dialogista. Esimiespäivissä on ollut yhteisiä teemoja. Teemasta on myös keskustelu Henkilöstöfoorumissa. Tänä vuonna on ollut tarjolla dialogikoulutusta asiantuntijoille ja koulutus jatkuu ensi syksynä.
 • Maaseutuparlamentti – Suuri ideafestivaali, lukuisia alueellisia dialogeja eri järjestöjen järjestämänä, 26.4.-11.6.2021. Keskusteltiin muun muassa siitä, mikä estää meitä toteuttamasta kestävämpää arkea ja yrittäjyyttä? MMM oli mukana tukemassa tapahtumaa.

Tulossa

 • Kotimaisen kalan edistämisohjema, jonka toteuttamisen keskeisen ajatus on tasavertainen keskustelua kala-alan eri sidosryhmien kesken.
 • Hyvin Sanottu -hankkeeseen suunnitellut dialogit.

Oikeusministeriö

 • Uusien työntekijöiden kokemukset työn aloittamisesta korona-aikana, kevät 2021
 • Erätauko-dialogit osana kansallista demokratiaohjelmaa 2025, Tavoitteena oli löytää uusia, monistettavia, jatkuvia ja matalan kynnyksen tapoja parantaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä nuorten ja muiden väestöryhmien kuuntelemisen mahdollisuuksia paikallistasolla. 12 keskustelua Erätauko-säätiön, eri ministeriöiden ja järjestöjen kanssa, 2020.
 • Erätauko-dialogeja on hyödynnetty muun muassa kansallisen demokratiaohjelman toimeenpanossa, julkisen hallinnon strategian valmistelussa, demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen edistämisessä kouluissa, sekä ilmastolain ja luonnonsuojelulain valmistelussa.
 • Mukana Tulevaisuusselonteon valmisteluun liittyvissä tulevaisuusdialogeissa

Muuta

 • Mukana Poikkeusajan dialogien koordinoinnissa
 • Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ja Erätauko-säätiön kanssa työstettiin työkalua, miten voitaisiin huomioida paremmin kielitaustaltaan erilaiset osallistujat keskusteluissa ja niiden suunnittelussa.

Tulossa

 • Suunnitteilla että oikeusministeriö tekee/teettää arvion siitä, miten Erätauko-dialogiin perustuvaa mallia voitaisiin laajemmin hyödyntää julkisen hallinnon toiminnassa (vuorovaikutuksen ja ymmärryksen lisääminen, säädösvalmistelu, strategiatyö, muu päätöksenteko).
 • Suunnitteilla Erätauko-keskusteluja EU:n tulevaisuutta käsittelevän konferenssin yhteydessä.

Opetushallitus

 • Alueellisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut dialogit, teemana koulutuksen tasa-arvo (4 tilaisuutta) ja osaamisen tasa-arvo (1 tilaisuus)
 • Opetushallituksen sisäiset dialogit, teemana henkilöstön kokemat etätyön ilot ja haasteet (2 tilaisuutta), johtamis- ja esihenkilötyön ilot ja haasteet etätyöaikana (1 tilaisuus)
 • Ennakointidialogi osana Valtioneuvoston kanslian tulevaisuusselontekoa

Sisäministeriö

 • Listaus puuttuu.

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

 • Dialogia ja dialogisia elementtejä monissa hankkeissa ja verkostotoiminnassa:
  • CORE-STN-hanke, mm. avoimen COREvent-tilaisuuden dialogit – Mitä yhteistoiminnallisten käytäntöjen ja kulttuurin kehittyminen vaatii eri konteksteissa.
  • Dialogit osana Saa kuulua! -osallisuusoppaan laadintaa, mm. kansalaisten ja viranhaltijoiden kanssa- Millaisia tarpeita on osallisuuden edistämisen tukemiselle.
  • Oppitunti-dialogit Urgent-hankeessa mm. kestävästä kehityksestä.
  • Verkostotyössä mm. kestävät ja innovatiiviset julkiset hankinnat (KEINO-osaamiskeskus) ja kestävien kuntien työ (mm. HINKU-, FISU-verkostot, CIRCWASTE-, CANEMURE -hankkeet).
  • HINKUssa myös ns. naapuridialogi, eli hyvien käytäntöjen leviäminen naapurikuntiin.

Sosiaali ja terveysministeriö/työ- ja tasa-arvo-osasto/toimintapolitiikkayksikkö

 • Hankintaosaamiseen liittyvä dialogi yksikön ajankohtaistilaisuudessa
 • Kokous, jossa käsittely muutettiin kesken kokouksen dialogiksi
 • Hankevalmistelu

Valtioneuvoston kanslia

 • Tulevaisuusselonteon valmisteluun liittyvät tulevaisuusdialogit. 50 dialogia Suomen tulevaisuudesta. Keskustelujen sisällöt otetaan huomioon tulevaisuusselonteon valmistelussa. Kutsuttuna eri sukupolvia (erityisesti nuoria) ja sukupuolia, eri taustoista tulevia ja erilaista arkea eläviä. Eri puolilla Suomea alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa, syksystä 2020 kevääseen 2021.
 • Sosiaaliturvauudistusta valmistelleen TOIMI-hankkeen Erätauko-dialogit
 • Strategiaosaston sisäinen Erätauko-dialogi

Valtiovarainministeriö

 • Luottamusta rakentamassa aluekierros (avoin hallinto ja johtaminen) 8 tilaisuutta, useita ryhmiä per tilaisuus
 • Vanhusneuvostopäivä 2020 (useita ryhmiä)
 • Kansalaisjärjestöakatemia 2020 (useita ryhmiä)
 • Poikkeusaikojen dialogit 4/2020-5/2021 (11 keskustelupäivää päivää, 1-2 ryhmää per kerta)
 • Demokratiapäivä 2020
 • Organisaation arjessa paljon erilaisia dialogisia elementtejä

Muuta

 • Poikkeusajan dialogien koordinointiryhmä

Uudenmaan ELY-keskus

 • Dialogisia elementtejä eri yhteyksissä:
  • Etelä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnan kokouksissa ja työpajoissa (pääasiassa kuntien ja valtion viranomaiset sekä (maahanmuuttajajärjestöt)
  • Erilaisissa sidosryhmien tilaisuuksissa pääasiassa ympäri Uuttamaata (kunnat, järjestöt, oppilaitokset, yritykset), myös Uudenmaan kumppanuusohjelmassa hyödynnetään dialogisuutta
  • Varhaiskasvatuksen ja koulujen asiantuntijoille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa
  • Raaseporin maahanmuuttajaneuvoston kokouksissa

Kelaa sitä.

Tai lue vaikka lisää ajatuksia dialogista.