Contact

Contact infor-mation

DialogueAcademy
Aretai Oy

In Helsinki

Kinaporinkatu 2 B 19
00500 Helsinki

In Tampere

Kyttälänkatu 1 A, 3. krs.
33100 Tampere

Remotely

toimisto@dialogiakatemia.fi
www.dialogueacademy.fi
046 6316 516

People

Were you expecting robots?

Kai Alhanen

Director, trainer
toimisto@dialogiakatemia.fi

Janne Kareinen

Director, trainer
janne.kareinen@dialogiakatemia.fi

Olli-Pekka Ahtiainen

Trainer
toimisto@dialogiakatemia.fi

Sara Heinämaa

Trainer
toimisto@dialogiakatemia.fi

Anne Kansanaho

Trainer
toimisto@dialogiakatemia.fi

Marko Kangas

Trainer
toimisto@dialogiakatemia.fi

Katriina Lehti

Trainer
toimisto@dialogiakatemia.fi

Tiina Soini

Trainer
toimisto@dialogiakatemia.fi

Jarkko Soininen

Trainer
toimisto@dialogiakatemia.fi

Nina Hongell-Ekholm

Trainer
toimisto@dialogiakatemia.fi

Minna Lindström

Trainer
toimisto@dialogiakatemia.fi

Tom Arnkil

Advisor
toimisto@dialogiakatemia.fi

Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila

Advisor
toimisto@dialogiakatemia.fi

let's be in touch.

Meanwhile… back to the front page?